Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
 

Ajankohtaista

20.08.2018

Terveyspalveluiden ja työpaikkojen turvaaminen Pöytyällä ja Aurassa


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus tuo toteutuessaan monia muutoksia kuntien tarjoamiin sote-palveluihin. Auran kunnan ja Pöytyän kunnan tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan kunnissa sote-uudistuksen jälkeenkin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus tuo toteutuessaan monia muutoksia kuntien tarjoamiin sote-palveluihin.

Auran ja Pöytyän kuntien tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan kunnissa sote-uudistuksen jälkeenkin. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talouden ennustettavuudessa on ollut viime vuosina haasteita. Esimerkiksi vuonna 2016 tilinpäätös osoitti noin 516 000 euron ylijäämää ja vuonna 2017 noin 416 000 euron alijäämää.

Viime huhtikuussa kuntayhtymän omistajakuntina Aura ja Pöytyä tekivät kunnanhallituksissa päätöksiä (ks. Pöytyän KH 9.4.2018, § 97 ja Auran KH 9.4.2018, §54) terveyspalvelujen ja työpaikkojen turvaamisesta paikkakunnilla. Lisäksi päätöksissä linjattiin, että omistajakunnat kattavat vuonna 2017 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä syntyneen talouden alijäämän sillä ehdolla, että ko. organisaatioiden taloudesta ja toiminnasta laaditaan selvitys. Omistajakunnat hyväksyivät samassa päätöksessä Perlacon Oy:n tekemän tarjouksen kuntayhtymän talouden tasapainottamista koskevan selvityksen laadinnasta. Selvityksen projektipäällikkönä ja selvitysmiehenä toimii LKT, professori Arto Alanko Perlacon Oy:stä.

Pöytyän kunta, Auran kunta ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä nimesivät jokainen kolme jäsentä selvityshankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä koostui seuraavista henkilöistä:

Pöytyän kunta

 • Anu Helin, kunnanjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Anneli Lehtimäki, perusturvajohtaja
 • Minna Auranen, taloussuunnittelija

Auran kunta

 • Mika Joki, kunnanjohtaja
 • Tuija Pellosmaa, hallintojohtaja, ohjausryhmän sihteeri 
 • Sirpa Kunnas, sosiaalijohtaja

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

 • Pirjo Hiltunen, johtava lääkäri, oto yhtymäjohtaja
 • Eija-Liisa Vikström, johtava hoitaja
 • Lauri Ämmälä, talouspäällikkö

Ohjausryhmä työskenteli 05/2018–08/2018. Ohjausryhmän tehtävänä oli toimia Arto Alangon apuna toimittamalla tarvittavia tietoja ja aineistoja hänen käyttöönsä ja seurata kokouksissa, että raportissa annetut organisaatiota koskevat tiedot olivat oikein. Selvitysmiehen tehtävänä oli laatia tehtävät esitykset.

Arto Alanko julkaisi 15.8.2018 laatimansa selvityksen, jossa on kuvattu kuntayhtymän nykytilannetta ja kolme erilaista tulevaisuuden skenaariota. Selvitysraportin taloudellisen osion laadinnasta ovat vastanneet HT Eero Laesterä, KTM Tuomas Hanhela ja MBA Heli Silomäki Perlacon Oy:stä.

Selvityksessä esitetään, että nykytoimintaa jatkamalla (skenaario 1) kuntien perusturvan menot kasvavat 23,7 miljoonaa euroa eli 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nousu johtuu sekä väestörakenteen muutoksesta että kustannustason noususta.

Sote-uudistuksen toteutuessa (skenaario 3) menojen kasvu olisi vuoteen 2030 mennessä selvästi maltillisempi: noin 14,6 miljoonaa euroa eli 37 prosenttia.

Osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua valtiovarainministeriö on yhdessä Perlacon Oy:n kanssa laatinut maakuntakohtaiset talouden tasapainottamista koskevat laskelmat. Pöytyän kunnalle, Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle nyt laadittu selvitys on ainutlaatuinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä kuntakohtaisia laskelmia sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista ei ole aikaisemmin laadittu.

Jatkotyöskentelyä varten selvityksessä ehdotetaan perustettavaksi kaksi työryhmää, joista ensimmäinen selvittää ensisijaisesti terveyspalvelujen ja toissijaisesti sosiaalipalvelujen järjestämistä. Toinen työryhmä selvittää vastaavasti hallinnon ja talouden järjestämistä. Esitetyt työryhmät ja ehdotetut selvityshankkeet ovat seuraavat:

Palvelujen järjestämisen työryhmä

1. tulevaisuuden muutosten ennakointi
2. sosiaalihuollon järjestämisvastuun ja erikoissairaanhoidon kustannusten seurantavastuun siirto kunnilta kuntayhtymälle
3. terveyskeskustoiminnan kehittäminen
4. kuntayhtymän palvelutuotannon työnjako ja keskittäminen
5. vuodeosaston toimintojen kehittäminen ja integrointi avosairaalan kanssa

Talouden ja hallinnon työryhmä

6. terveysasemakiinteistöjen myyntiselvitys
7. henkilöstön eläköitymisen selvittäminen
8. taloushallinnon yhteistyömallin kehittäminen
9. ICT-toiminnan laadun ja tuottavuuden parantaminen
10. julkisen liikenteen kehittäminen

Professori Alangon selvitys esiteltiin keskiviikkona 15. elokuuta

 • selvityksen ohjausryhmälle
 • Pöytyän kansanterveystyön yhtymähallitukselle
 • Pöytyän kunnanvaltuuston puheenjohtajalle
 • Pöytyän kunnanhallituksen puheenjohtajalle
 • Pöytyän perusturvalautakunnan puheenjohtajalle
 • Auran kunnanvaltuuston puheenjohtajalle
 • Auran kunnanhallituksen puheenjohtajalle
 • Auran perusturvalautakunnan puheenjohtajalle
 • Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtoryhmälle
 • omistajakuntien ja kuntayhtymän henkilöstön edustajille
 • omistajakuntien perusturvan esimiehille.

Omistajakuntien ja kuntayhtymän johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat kokoontuvat seuraavan kerran 30. elokuuta kuntapäättäjien tapaamiseen, jossa sovitaan professori Arto Alangon laatiman selvityksen käsittelyaikataulusta ko. organisaatioiden toimielimissä. Selvityksen jatkotoimenpiteistä tiedotetaan seuraavan kerran 1.9.2018. Selvitys tulee julkiseksi toimielinkäsittelyiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

Anu Helin 
Pöytyän kunnanjohtaja 
puh. 040 672 2900

anu.helin@poytya.fi

Mika Joki
Auran kunnanjohtaja
puh. 050 557 5663

mika.joki@aura.fi

 

Lisätietoja